Литература

Недев 1965: С. Недев. Крепостта Урвич. – Военно-исторически сборник 3, 1965, 62-67. 

Овчаров 1972: Д. Овчаров. Урвич.-Наша Родина, 1972, 7.

Овчаров 1980: Д. Овчаров. Урвич-легенди и действителност.-София-древна и млада, 1980, 68-70.

Овчаров 1980 а: Н. Овчаров. Изкуство изтръгнато от земята.-Отечество, V, 2, 1980.

Овчаров 1981: Д. Овчаров. Крепостта Урвич край с. Кокаляне.-МПК, 1981, 1, 5-11.

Овчаров 1981 а: Д. Овчаров. Църквата в крепостта Урвич при с. Кокаляне, Софийски окръг.-Археология, 4, 1981, 50-60.

Овчаров 1983: Н. Овчаров, Разкопки в крепостта „Урвич“ край с. Кокаляне, Софийски окръг, Археологически открития и разкопки през 1982, стр. 138. 

Петрунова 2008: Б. Петрунова. №49. Археологическо проучване на крепостта Урвич, с.Кокаляне. – Археологически открития и разкопки през 2008 г., с. 680-683

Петрунова 2009: Б. Петрунова. Урвич-последната крепост на Шишмановци. – В: 1200 години Сердика-Средец-София в България. Сборник научни статии, София, 2009,102-117      

Петрунова, Овчаров, Георгиева, Петрунов 2011: Бони Петрунова, Николай Овчаров, Веселина Георгиева, Филип ПетруновКрепостта Урвич до с. Кокаляне, Софийско – В:Археологически открития и разкопки през 2011 г., 2011, 452-455. ISSN 1313-0889

Петрунова Овчаров 2011: Петрунова Б., Н. ОвчаровУрвич. Между легендите и историческата истина. София 2011 г., 14 стр.;

Петрунова, Овчаров 2011 а: Б. Петрунова, Н. Овчаров. Урвич пази спомена за цар Иван Шишман – Будител, октомври – декември 2011, 79-85.

Петрунова, Овчаров 2012: Б. Петрунова , Н. Овчаров. Урвич-древният страж на пътя София – Самоков. Пътеводител, София 2012, 29 стр.;

Петрунова, Овчаров, Георгиева, Петрунов 2013: Б. Петрунова, Н. Овчаров, В. Георгиева, Ф. Петрунов. Крепостта Урвич до село Кокаляне, Софийско.- Археологически открития и разкопки през 2012 г., София 2013, 412 – 413.

Петрунова, Овчаров, Георгиева, Петрунов 2014: Б. Петрунова, Н. Овчаров, В. Георгиева, Ф. Петрунов. Крепостта Урвич до с. Кокаляне, Софийско. – в: Археологически открития и разкопки през 2013 г., София 2014 г, 412-414;

Овчаров, Пеевски 2016: Н. Овчаров, Р. Пеевски. Съдбата на крепостта Урвич край София в светлината на новооткритото сребърно монетно съкровище от  XIVвек. – В: In honoremprofessoris VioletaeVolkova –Neseva. Ad multos annos, София 2016, 369–384;

Овчаров, Петрунов 2016: Н. Овчаров, Ф. Петрунов. Археологическо проучване на крепостта Урвич, с. Кокаляне,  АОР 2016, стр. 731-734;

Петрунов 2017: Ф. Петрунов. Аrchaeological studies as a means of preserving the architectural heritage in Bulgaria – International scientific conference BASA’2017; доклади от Mеждународна научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство БАНИ’2017, 23-25 ноември 2017; Българска академия на науките и изкуствата; стр. 21–32; софия, 2017.

Петрунов 2018: Ф. Петрунов. Строителна  керамика  със знаци  от  средновековния манастир  „Св. Илия“ в  крепостта  „Кокалянски Урвич“, XV– XVII век, ХVIII Юбилейна международна научна конференция „Строителство и архитектура“, ВСУ „Любен Каравелов“2018, II-6, София, 2018.

Петрунов, Кирякова 2017: Ф. Петрунов, В. Кирякова. Кокалянски Урвич. Археологически проучвания 2017 г. – В: Археологически открития и разкопки през 2017 г., София 2018, ISSN 1313-0889, 497-499. 

Петрунов, Кирякова 2018: Ф. Петрунов, В. Кирякова. археологическо проучване на крепостта Кокалянски Урвич, с. Кокаляне,  АОР 2018, 497-499. 

Петрунов 2018: Ф. Петрунов, Крепост „Кокалянски Урвич“, с. Кокаляне в Археология на София и Софийско 2015–2019 Каталог на изложби, ISBN 978-619-91136-3-9, София, 2019, 219-220. 

Петрунов,  Кирякова 2019:  В. Кирякова, Ф. Петрунов., № 41. Кокалянски Урвич, Археологически  открития и разкопки през 2018, София, 2019, 541-544, ISSN 1313-0889, 

Петрунов 2019: Ф. Петрунов, Кокалянски Урвич в София и Белград Археологически бисери, Издание по международен проект: „Проучване и интерпретация на археологическите култури на териториите на България и Сърбия“, ISBN 978-954-9472-76-9, София и Белград, 2019, 84-87.

Petrunov 2019: F. Petrunov. Heating and cooking system facilities from Кokalyanski Urvich. Proceedings international scientific conference preservation of cultural heritage BASA’2019, ISBN: 978-954-8931-54-0, Sofia, 2019, 213-223.Петрунов 2020: 

Петрунов 2019: Ф. Петрунов. Кокалянски Урвич в Белград и София. Археологически бисери / Београд и Софиjа. Археолошки бисери / Belgrade and Sofia. Archaeological pearls. Белград – София, 2019. ISBN 978-86-7025-820-4 (САНУ); ISBN978-86-6439-050-7 (АИ); COBISS.SR-ID 276887820; CIP 902.2(497.11), 902.2(497.2). Ред. С. Горянова, В. Бикич, Т. Стефанова, С. Поп-Лазич. Изданието е на български, сръбски и английски език. , 84-87.

Овчаров, Петрунов 2020: Н. Овчаров, Ф. Петрунов. Крепостта Кокалянски Урвич и Късносредновековният манастир в нея. София, 2020, Издателство „Уникарт“, ISBN 978-954-2953-9.

Овчаров 2020: Н. Овчаров. Златен индийски денар открит в крепостта Урвич край София, в: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, Studia in honorem professoris Konstantini Dochev, т. 16, ISSN 1312-5532, София 2020, стр. 127-136.

Петрунов 2021: Ф. Петрунов. Материални следи от бита и културата в Средновековния манастир около храм Св. Илия на Кокалянски Урвич. В: Известия на Национален исторически музей – София, Известия, том ХХXIII, София 2021. 397-410.

Кирякова 2022: В. Кирякова, Антични и късноантични монети от Кокалянски Урвич – В: Известия на Национален исторически музей, том ХХХІV, Юбилеен сборник Николай Марков, София, 2022, ISSN 1311 – 5219, стр. 232-251.

Овчаров 2022: Н. Овчаров, Оловна фигурка на гладиатор от крепостта Урвич- В: Известия на Национален исторически музей, том ХХХІV, Юбилеен сборник Николай Марков, София, 2022, ISSN 1311 – 5219, стр. 141-155.